PLAZA杂志就伏击营销采访我所律师Juan de Dios Crespo

PLAZA杂志就伏击营销采访我所律师Juan de Dios Crespo,采访刊载于杂志第13期。

Interview in the magazine Plaza No. 13